Ako sa petícia líši od návrhu na súd?

Princíp práce štátnych orgánov preberá výlučne písomné formy adries. Samozrejme, verbálne žiadosti a vyhlásenia nikto neberie do úvahy, preto je potrebné správne vyhotoviť dokument v súlade so všetkými formami a pravidlami inštitúcie, na ktorú sa žiadateľ rozhodol. V tomto prípade sa odvolanie posudzuje povinne a v tejto veci sa vydá písomná odpoveď, ktorá sa v budúcnosti môže odvolať. Hlavnými dokumentmi na odvolanie na súde sú návrh a návrh.

Vyhlásenie

Návrh na súd je písomnou formou dokladu, ktorým žalobca predkladápodstatu nároku na súd . Písomná forma môže vylúčiť iba extrémne dôvody, prečo žiadateľ nemôže písomne ​​alebo vytlačiť dokument (zdravotné postihnutie atď.). V takomto prípade úradník dostane žiadosť ústne, pričom ju písomne ​​sumarizuje samostatne. V súlade s požiadavkami právnych predpisov Ruskej federácie sa vo vyhlásení musia uvádzať mená súdu, žalobcu a žalovaného, ​​ako aj podstata poplatkov spolu s dôkazmi a zoznamom priložených dokumentov.

Nárok na vzorku

Ak sú potrebné vecné pohľadávky, možno pripočítať peňažné sankcie. S cieľom zabezpečiť, aby žiadosť bola riadne vykonaná a aby nedošlo k návratu, je lepšie požiadať o platené právne poradenstvo špecialistu (pokiaľ suma požadovaná advokátom za jeho služby,prevyšuje sumu pohľadávky).

Petícia

\ t

Petícia, podobne ako vyhlásenie, jeformou odvolania na súd . Jednoducho povedané, petícia je druh žiadosti od osoby zúčastnenej na danom prípade (napríklad na zavolanie ďalších svedkov alebo žiadosť o materiály prípadu na ďalšie oboznamovanie sa, odloženie vypočutia na iný dátum).

Žiadosť o vzorku

Možno povedať, že s pomocou petície sa zvažujú sekundárne otázky procesu. Podľa návrhu neexistujú žiadne prísne požiadavky na petíciu. V podstate stačí uviesť názov súdu, vaše osobné údaje a uviesť samotnú podstatu odvolania na súd. Žiadosť musí byť predložená v počte kópií, ktoré zodpovedajú počtu účastníkov v posudzovanom prípade.

Podobnosti a rozdiely

Autor vo všeobecnosti vo svojom vyhlásení prezentuje svojuosobitnú požiadavku súduav žiadostižiadosť posudzuje . Na základe žiadosti sa môže začať posudzovanie prípadu na súde, čo sa nedá povedať o petícii, ktorej účelom je v podstate posúdenie dodatočných bodov a podrobností. Žiadosť má veľkú právnu moc, ktorá je daná právnymi predpismi, a preto je omnoho ľahšie prijať zamietnutie žiadosti.

Významný rozdiel je aj v požiadavkách na registráciu - petícia je napísaná v takmer voľnej forme a je ťažké podať žiadosť súdu bez náležitých právnych znalostí alebo pomoci špecialistu. Existuje rozdiel v platbe - nárokžiadosť vyžaduje zaplatenie štátneho poplatku a žiadosť je bezplatná. Podobne sa pojmy „aplikácia“ a „petícia“ môžu líšiť v závislosti od typu procesu (občianskeho, správneho alebo trestného).

Hlavnú podobnosť týchto dokumentov možno nazvať smer a účel, ktorý tieto správy nesú. A tiež skutočnosť, že podanie žiadosti alebo petície sa riadi výlučne vlastnou vôľou žiadateľa, bez akéhokoľvek nátlaku, jeho iniciatívou. Jeden a druhý dokument možno podať predtým, ako súd odíde, aby rozhodol, a samotný súd zistí od všetkých účastníkov procesu, že si želá podať návrh alebo návrh vo veci.

Možno konštatovať, že význam pojmov „petícia“ a „vyhlásenie“ sa môže líšiť od typu procesu. V každom prípade však žiadosť dáva kurzu začiatok začatia prípadu alebo jeho prechod na inú etapu a petícia upravuje proces sledovania výkonu práv žiadateľa. A zvyšok, podstata pojmov nemá veľký rozdiel, pretože jeden a druhý dokument je prostriedkom na vyjadrenie vôle a reguláciu súdneho procesu. Ak chcete plne pochopiť, ktorý dokument vydať s vyhlásením, a ktoré petície, je najlepšie kontaktovať kvalifikovaného špecialistu, pretože dobrý právnik môže pomôcť ušetriť nielen čas, ale aj peniaze.