Ako sa sťažnosť líši od vyhlásenia: opis a rozdiely

Konfliktné situácie v procese komunikácie a interakcie medzi subjektmi vždy vznikajú a písomná výmena sťažností a vyhlásení sa považuje za civilizovaný spôsob ich riešenia. Rozdiel medzi týmito dvoma dokumentmi je významný.

Čo je sťažnosť

Podnetom jepísomná žiadosťo podanie žiadosti vládnej agentúre oprávnenej na odstránenie určitého typu porušených práv a oprávnených záujmov občanov. Reklamácie sa podávajú v dôsledku administratívnych a právnych vzťahov.

Právo každého občana na ochranu je právo odvolať sa proti všetkým protiprávnym konaniam a rozhodnutiam.

Sťažnosti sa v podstate zakladajú na dvoch vzťahoch:

 1. Administratívna sťažnosť sa podáva orgánom PS, ako sťažnosť proti konaniu a rozhodnutiam zástupcov PA.
 2. Súdne sťažnosti podané na súdoch vyššieho stupňa.

Administratívna sťažnosť je ďalej rozdelená na:

 • Všeobecné administratívne sťažnosti, riešenie sporov sa vykonávajú na základe spolkového zákona o konaní.
 • Osobitné, ktoré si vyžadujú vyrovnanie inými LA.

Sťažnosti Súdneho dvora majú niekoľko osobitných znakov.

 1. Sťažnosť možno podať na súde po správnom konaní ako odvolanie proti rozhodnutiu, opomenutiu alebo protiprávnemu konaniu.
 2. Sťažnosť je možné okamžite podať súdu.
 3. Podávanie sťažností na obidve možnosti súčasne: správne a súdne.

Vzorová sťažnosť

Charakteristiky sťažností

\ t

Na podanieSťažnosti sa musia dosiahnuť vo veku administratívnej spôsobilosti v súlade so zákonmi Ruskej federácie a ústavnými právami po dosiahnutí šestnástich rokov .

Osobitnou črtou sťažnosti je, že sa podáva buď vysokému úradníkovi, alebo vyššiemu orgánu, v súvislosti s ktorým sa uplatňuje táto sťažnosť.

Načasovanie realizácie všeobecnej sťažnosti nie je upravené zákonom.

Podávajú sa sťažnosti, ktoré majú vplyv na otázky súdnej príslušnosti:

 • Na rozhodcovských súdoch sa riešia otázky súvisiace s riešením hospodárskych otázok v dôsledku obchodných činností.
 • Vojenské súdy, otázky, ktoré vznikli v priebehu vojenskej služby vojenským orgánom alebo veliteľom.
 • Súdy, ktoré riešia otázky všeobecnej judikatúry.

Čo je to vyhlásenie

Oficiálne odvolanie jedného alebo viacerých civilistov na vládu alebo miestnu samosprávu, správa právnickej osoby sa nazýva vyhlásenie.

Charakteristika výkazu

\ t
 1. Žiadosť nie je spojená s porušením práv alebo porušením akýchkoľvek oprávnených záujmov.
 2. Neexistuje żiadna żiadosi o konanie v obsahu, pokiaí ide o odstránenie poruśení akejkoívek povahy.
 3. Cieľom žaloby je účelne realizovať právne práva a záujmy žiadateľa.
 4. Odstránenie nedostatkov v činnosti organizácií a podnikov.
 5. Písomná a ústna forma.
 6. Nariadenieprotiplnenie je podobné poradiu posudzovania administratívnych sťažností.

Žiadosť o vzorku

Podmienky posudzovania a práva osôb, ktoré podali sťažnosť alebo žiadosť

Sťažnosti a vyhlásenia sú v súčasnosti často nezodpovedané. Tento postup je však prísne regulovaný. Znalosť lehôt stanovených zákonom Ruskej federácie dáva právo požadovať dodržiavanie týchto noriem a ak nie je v prevádzke, dáva právo odvolať sa na prokuratúru.

 • Lehota na posúdenie písomnej sťažnosti alebo žiadosti nesmie prekročiťtridsať dní . Dňom začatia tejto lehoty je deň, keď je sťažnosť alebo žiadosť zaregistrovaná v kancelárii.
 • Na dosiahnutie súladu s týmito predpismi je vhodné mať na rukách kópiu so známkou prijatia alebo druhú kópiu s podobnou značkou.
 • Je potrebné poznať pozíciu, celé meno osoby, ktorá sťažnosť alebo vyhlásenie prijala.
 • Výnimkou sú sťažnosti a vyhlásenia, ktoré obsahujú informácie o porušení právnych predpisov o prisťahovalectve, lehota na ich posúdenie je obmedzená na dvadsať dní.
 • Lehota na predĺženie lehoty na posúdenie žiadostí alebo sťažností od občanov vyžaduje od vládnych agentúr alebo iných respondentov, aby žiadateľovi zaslali oznámenie o potrebe získať dodatočné informácie o otázke záujmu, čo si vyžaduje ďalšie žiadosti od iných organizácií. Žiadosti a oznámenia sa posielajú súčasne. Informácie môžu byť zaslané žiadateľovi poštou alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu poštovej schránky.

Práva žiadateľa:

 1. Počas celého obdobia posudzovania poskytnite orgánom a orgánom, ktoré sa zaoberajú sťažnosťou alebo žiadosťou, dokumenty a informácie.
 2. Má právo oboznámiť sa s dokumentmi, ktoré sa riešia, ak to nie je v rozpore s regulačnými ustanoveniami.
 3. Možnosť získať pomoc v prípadoch nemožnosti prijímať dokumenty bez úradných žiadostí.
 4. Vyžadovať dodržiavanie tridsaťdňovej lehoty.
 5. Ak žiadosť alebo sťažnosť nie je predložená autorizovanému orgánu na vyriešenie problému, úrad musí túto chybu oznámiť sťažovateľovi a postúpiť sťažnosť orgánu zodpovednému za vyriešenie problému.
 6. V prípade nečinnosti má sťažovateľ právo podať sťažnosť na vyššie orgány.
 7. má právo podať žiadosť o ukončenie protihodnoty.

Rozdiely v sťažnostiach a vyhlásenie.

 1. Rozdiely v postavení subjektov procesného práva.
 2. Sťažnosť sa podáva len písomnou formou vyhotoveného tlačiva, prihlášku možno podať ústne alebo písomne.
 3. Súdne sťažnosti sa posudzujú pri dodržaní prísnych lehôt pre konanie ustanovené Občianskym súdnym poriadkom Ruskej federácie.
 4. Žaloba by sa mala podať len v prípadoch sporov o práva, to znamená, že osoba, ktorá podala návrh, je presvedčená, že jeho práva a záujmy sú chránené zákonom, článok 134 dáva právo odmietnuť prijatie nároku. Žiadosť je v každom prípade prijatá, pretože nespĺňa požiadavky, ale obsahuje požiadavku na realizáciu jej práv a záujmov.

Právo naústava Ruskej federácie, dokument potvrdzujúci účinné formy ochrany osobných práv, je určený občanom na orgány vyššieho stupňa, orgány štátnej moci a samosprávy. Forma odvolania môže byť individuálna alebo kolektívna.

.