Aký je rozdiel medzi pracovnou zmluvou a pracovnou zmluvou?

Aký je rozdiel medzi pracovnou zmluvou a pracovnou zmluvou, alebo ako inak môžete povedať zmluvu a služby?

Mnohí ľudia si tieto pojmy navzájom zamieňajú, a nie len tí, ktorí si zamestnajú, ale mnohí zamestnávatelia sú za to vinní. Poďme sa zaoberať našou otázkou v etapách.

Čo je pracovná zmluva?

Pracovná zmluva sa uzatvára medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou, ktorá má zamestnanie a riadi sa platným zákonníkom práce, čím sa zaručuje záruka zamestnávateľovi aj zamestnancovi.

Po podpísaní pracovnej zmluvy zamestnanec písomne ​​požiada dozorného úradníka o jeho prevod do štátu. Ďalej je príkaz na zamestnanie vypracovaný s poznámkou v zošite. V súlade s touto zmluvou podlieha zamestnanec internému harmonogramu práce. V tom istom časovom harmonograme sa vedie evidencia pracovného času, podľa ktorej sa hodiny dovolenky budú nazbierať neskôr.

Zmluva sa uzatvára so zamestnancom, ktorý sa zaväzuje splniť všetky podmienky pracovnej zmluvy podľa svojej odbornosti, kvalifikáciu bez presmerovania svojich povinností na tretiu osobu, pokiaľ to nie je ustanovené v bodoch podpísanej zmluvy.

Zamestnávateľ zodpovedá podľa pracovnej zmluvy za svojho zamestnanca, platí príspevky do dôchodkového fondu, sociálneho poistenia a dane v súlade so zákonom, ktoré sa odpočítavajú od platu zamestnanca. Mimochodom, podľamzdy pracovnej zmluvy sa účtujú najmenej dvakrát mesačne a nie menej ako minimum prijaté zákonom.

V prípade nehody v podniku je zamestnávateľ povinný zaplatiť poškodenému zamestnancovi peňažnú náhradu za iné ako platené nemocenské.

Nezabudnite na krásnu polovicu ľudstva. V prípade tehotenstva spoločnosť nemá právo prepustiť alebo znížiť zamestnanca. Tiež sa nedá hovoriť o služobných cestách. Okrem toho sa materská dovolenka vypláca a miesto zostáva tri roky.

Čo je to však pracovná zmluva?

Nazýva sa aj zmluva alebo zmluva o poskytovaní služieb. Táto dohoda je založená na občianskoprávnych vzťahoch. Vykonáva sa písomne ​​medzi podnikom (zákazníkom) a zamestnancom alebo iným podnikom za určitý druh a množstvo práce. Jasne predpísaný pohľad, množstvo práce, ktorá stojí za to robiť a načasovanie úlohy. A tak, pri uzavretí pracovnej zmluvy, nie je vydaný príkaz, nie je tam žiadny záznam v pracovnej knihe, neexistuje záznam o pracovnom čase.

Predstavme si napríklad, že spoločnosť podpíše pracovnú zmluvu (dohodu o občianskom práve) s firmou, ktorá bude analyzovať dopyt spotrebiteľov po ich výrobkoch.

Alebo napríklad stavebný tím, ktorý bol najatý na výmenu strechy. Zmluva musí jasne uvádzať druh práce, termíny, materiál, s ktorým bude práca vykonaná, a postup odovzdania predmetu.

Pri vykonávaní úlohy sa zostavuje aakceptačné osvedčenie je podpísané, čo je základom pre odmenu jednorazovo v plnej výške alebo čiastočne, ale až po ukončení objednaného diela. Ak je dodávateľovi zaplatený poplatok, nemôže byť overený mzdami. Podľa tejto chyby nie sú dokumenty spracované v súlade so zákonom, pretože zmluva neodpočítava príspevky do dôchodkového fondu, sociálneho poistenia a dane, čím sa porušuje postup zdaňovania odmeny zhotoviteľa. Chcel by som upozorniť na to, že v prípade poskytnutia služby alebo plnenia objednávky nie je dodávateľ vyššej moci poistený proti odmietnutiu platby zo strany zákazníka.

Po splnení podmienok pracovnej zmluvy nezostane fyzická osoba (zhotoviteľ) v organizácii na vykonanie tej istej úlohy. Ak spoločnosť potrebuje vykonávať určité úlohy od toho istého zamestnanca alebo podniku, uzatvorí sa nová pracovná zmluva.

A aký záver sme dosiahli na konci našej analýzy? Stručne povedané a stručne povedané, pracovná zmluva sa uzatvára za účelom prijímania zamestnancov na plný úväzok na vykonávanie dlhodobej práce podľa ich profilu a kvalifikácie a pracovná zmluva je určená pre riadnych zamestnancov na vykonávanie krátkodobej práce, ako sú opravy, písanie posudkov atď.