Aký je rozdiel medzi štýlom a žánrom?

Aký je rozdiel medzi štýlom a žánrom? V mnohých humanitných odboroch, ako aj v umení, je terminológia taká rozmazaná, že je niekedy nemožné zistiť, čo je to. Rozdiel a spoločné črty pojmov „štýl“ a „žáner“ sú živým príkladom takejto „poruchy a očkovania“.

Ďalej sa vykoná pokus o vyriešenie informácií o tejto otázke.

Čo je to žáner?

Rôzne umelecké a literárne encyklopédie interpretujú žáner (z francúzskeho žánru - rod) akokomplex dielvytvorených počas dejín, spojených spoločnými črtami sprisahania, kompozície, štýlu a pod. Pojem "žáner" zvyčajne sumarizuje črty veľkej skupiny diel, zjednotených dobou, miestom bydliska autorov alebo inými znakmi.

V rôznych formách umenia sa systém žánrov formuje rôznymi spôsobmi. Príslušnosť literárneho diela k určitému žánru je určená nasledujúcimi kritériami:

  1. Literárny typ textu (epos, lyrika, dráma).
  2. Nálada, ktorá je základom práce, myšlienok, kritérií pre hodnotenie reality (patos, satira, tragédia).
  3. Množstvo textu.
  4. Metóda konštrukcie obrazov (dokumentárna, symbolická alebo alegorická).

Heroické básne, poviedky, romány, poviedky, romány a tak ďalej patria k literárnemu žánru eposu. Žánre textov patria k elegii, óde, básni, piesni a iným. Dramatické žánre - komédia, tragédia a dráma samotná.

Ďalšia etapa divízie nadväzuje na žánerkritériápredmetovo špecifická práca . Takže román môže byť bytický, psychologický, historický, fantastický a tak ďalej. Rovnako ako príbeh a príbeh.

Základné žánrové kritériá vo výtvarnom umení:

  1. Predmet alebo situáciazobrazená na obrázku (portrét, zátišie, krajina, bitka, historické, mytologické alebo fantastické plátno).
  2. Obrazový znak ; techniky, na ktorých závisí podstata hotového diela (karikatúra, karikatúra).

Hudobné žánre sa líšia v týchto kritériách:

  1. Spôsob vykonávania skladieb(hlasové, vokálno-inštrumentálne, inštrumentálne, orchestrálne, sólo-inštrumentálne). Vokálne skladby sú sólové, zborové a súborové.
  2. Destinácia(ukolébavka, pochod, tanec atď.).
  3. Téma(epická, dramatická alebo lyrická).
  4. Miesto plnenia(komora, divadlo, koncert, filmy, atď.).

A teraz veľké a tuk VUT. Od začiatku 20. storočia vo všetkých oblastiach umenia pôsobil silný proces vzájomného prepojenia žánrov, ktorý stieral hranice medzi nimi. Preto na začiatku 21. storočia bolo ešte ťažšie pripisovať špecifický príklad umenia (najmä moderného) rovnako špecifickému žánru.

Čo je štýl?

Pojem „štýl“ sa objavuje nielen v oblasti umenia. Často môžete počuť o štýle oblečenia konkrétnej osoby (hovoria, že má štýl)štýl nikdy nebol "); časopisy často píšu o životnom štýle, napríklad celebrity alebo "zlatá mládež".

Čo sa týka posudzovaných oblastí umenia, štýl je založený na určitých logických a tvorivých modelochspôsobu pôsobenia , ktorý zohráva kľúčovú úlohu v práci spisovateľa, umelca alebo hudobníka. Ide o špecifický spôsob tvorby diel, podstatu tvorivej metódy jednej alebo skupiny umelcov.

V hudbe sa štýl diela vzťahuje na úplný výsledok uplatnenia tvorivého úsilia autora, súčtu všetkých použitých v procese tvorby skladby. Podstata konceptu „hudobného štýlu“ zahŕňa spôsoby použitia harmonického, rytmického, polyfonického a melodického materiálu, formy hudobného diela, nástrojov, na ktorých sa vykonáva, a ďalších kritérií, ktoré určujú povahu hotového diela. Nezabudnite na takýto koncept ako dojem, že hudba na poslucháča robí hudbu. Toto kritérium je tiež veľmi dôležité pre konečnú definíciu štýlu diela.

Klasifikáciu hudobných štýlov zvyčajne vykonávajú epochy a skladatelia. Napríklad sa dá povedať o štýle Bacha, ktorý naznačuje polyfónne, harmonické, melodické a iné materiálne charakteristiky väčšiny skladateľských diel. Ak berieme Bachov štýl ako abstraktný „Nomu“, v porovnaní s ním môžeme jasne vidieť napríklad prvky Beethovenovho štýlu. Navyše, tresk ako jeden z najväčších skladateľov 18. storočiastoročia, často v jeho dielach, reprodukuje črty charakteristické pre iných autorov, takže možno povedať, že štýl Bacha je určitým základom štýlu hudby 18. storočia.

Spolu. Aký je štýl odlišný od žánru?

Žáner - koncept rozsiahlejší, staroveký a oficiálny, skôr než štýl. Žáner definuje historicky stanovené významné väzby a vlastnosti diel rôznych druhov umenia.

Štýl, na rozdiel od žánru, je pojmom nielen z oblasti literatúry a umenia, ale aj v psychológii av reálnom živote. Štýl odráža súbor kritérií, ktoré zdôrazňujú, charakterizujú predmetný predmet, odrážajú spôsoby jeho výroby alebo produkcie, hovorí o prezentácii konkrétneho diela na pozadí hmoty podobnej.