Čo je diplom odlišný od ďakovného listu

Skúsený manažér vie, že správna motivácia zamestnancov je zárukou úspešnej práce podniku alebo spoločnosti. Dobre navrhnutý systém odmeňovania, ktorý zohľadňuje individuálne potreby každého podriadeného, ​​prispieva k vzniku pozitívneho postoja voči tímu - zvyšuje sa efektívnosť pracovného procesu - rastie produktivita. Každý zamestnanec má motiváciu k produktívnym aktivitám. Môžu to byť materiálne, morálne alebo právne stimuly. Medzi všetkými metódami morálnej motivácie zamestnancov zohrávajú významnú úlohu stimuly vo forme listov a ďakovných listov.

Podmienky listu a poďakovanie

\ t

Listom jepropagačný dokumentnapísaný v podnikateľskom štýle, ktorý sa udeľuje hlavne zamestnancovi za dosiahnutie úspešných výsledkov v akejkoľvek oblasti činnosti. Tímu firmy alebo inštitúcie možno udeliť listna dosiahnutie vynikajúcej hospodárskej výkonnosti . Existujú čestné a záslužné certifikáty. V oblasti medzinárodných vzťahov sa pod pojmom listina rozumie formalizovaný akt, ktorý naznačuje vznik právnych vzťahov alebo uzavretie medzinárodných zmlúv. List, v chápaní zákona, stanovuje akékoľvek privilégiá, právomoci alebo schvaľuje práva na niečo. Slovo gramotnosť sa prvýkrát spomína v Byzancii. Takzvané posolstvá, dekréty, iné obchodné písomnosti. V Rusku sa tento pojem používa od X. storočia, najmä v zmysle zákona,alebo úradný list.

Pojem gramotnosti ako meradlo povzbudenia nadobudol v ZSSR osobitný význam. Dobré výkony vo vzdelávacích inštitúciách, úspechy v športe, tvorivosť, úspech v pracovných činnostiach boli nevyhnutne sprevádzané prezentáciou rôznych certifikátov. V súčasnosti tento pojem už nemá tak široké využitie, ale stále je vynikajúcim stimulom pre profesionálny a osobný rast.

S príchodom žánru epistolary sa objavuje koncept poďakovania. V modernom zmysle je ďakovný list plnohodnotným oficiálnym dokumentom o hlavičkovom papieri spoločnosti, ktorý obsahujeslová vďačnosti za poskytnutú službu , vykonanú prácu alebo vyjadrenie úprimného uznania za spoluprácu. Pôsobí ako odmena za kvalitný výkon stanovených úloh, za splnenie dôstojného aktu, za preukázanú zodpovednosť, za zlepšenie odborných zručností. Poďakovanie sa podáva vo voľnej forme a má citovo zafarbený obsah.

Stupeň formálnosti listu závisí od sociálneho postavenia príjemcu. Najčastejšie sa posiela v mene vedenia spoločnosti, vedúci výkonného alebo legislatívneho orgánu organizácii, oficiálnej alebo civilnej. Dôvodom na písomné uznanie môže byť: dlhá životnosť pozície, osobné úspechy, činnosť v živote tímu, rýchly rastkariéra, vyjadrenie vďačnosti za blahoželanie alebo pozvanie na akúkoľvek udalosť, za dobrú výchovu dieťaťa (pre rodičov).

Aká je podobnosť listov a poďakovaní?

Hoci sa schvaľovací list líši od listu s potvrdením, oba pojmy majú určitú podobnosť:

 • Písomné listy a list sú oficiálnymi písomnými dokumentmi;
 • Vydané na hlavičkovom papieri spoločnosti;
 • Vo forme konajú ako písomné uznanie zásluh;
 • Oba dokumenty sú jednostranné a neznamenajú výmenu informácií;
 • List alebo ďakovný list môžu označiť tak jednotlivci, ako aj skupina osôb, napríklad oddelenie spoločnosti alebo celá organizácia.

Dokonca aj s podobnými vlastnosťami sú v skutočnosti dva úplne odlišné obchodné doklady.

Rozdiel v ďakovacom liste z diplomu

Medzi listom a charitatívnym listom sú jasné rozdiely:

Vydáva sa list s cieľom dosiahnuť skutočne zaznamenané výsledky, napríklad:

 • Za víťazstvo v súťaži.
 • Úspešné štúdium jednotlivých predmetov.
 • Dobrý výkon.
 • Náročná práca.
 • Vysoká odbornosť.
 • Vynikajúci výkon vo vzdelávaní študentov.

Posudzovací list vyjadruje uznanie za akékoľvek úkony alebo služby. Dôvodom vďačnosti môže byť:

 • Príprava účastníkov na súťaž.
 • Účasť na podujatí.
 • Zodpovedný prístup k práci.
 • Spravodlivé plnenie zmluvy.
 • Úžitková spolupráca.
 • Bezdôvodné poskytovanie niečoho.
 • Pomoc alebo asistencia.
 • Osobný príspevok.
 • Vynikajúci chov detí.

Iné rozdiely:

 1. Osvedčenie, ktoré koná ako akt, definuje práva, schvaľuje právomoci a výsady. Posudzovací list nemá takéto vlastnosti.
 2. Hlavičkové listy pre listy sú zvyčajne dosť zdržanlivé, s miernym rámovaním, neobsahujú zbytočné dekorácie. Môžu obsahovať logo spoločnosti alebo znak. Poďakovanie listov je vypracované v jasnejšom dizajne, často s pridaním farebných tlačených obrázkov.
 3. Obsah listu je diskrétny a oficiálny, bez emocionálneho sfarbenia. Text je lakonický. Formulár vyhovuje minimálnym informáciám o adresátovi bez toho, aby špecifikoval informácie o jeho osobných vlastnostiach. Poďakovanie je menej formálne, podrobnejšie, prenášajúce vznešené emócie. Slová v texte sú srdečné a teplé. Text je prezentovaný v akejkoľvek forme. Poďakovanie často opisuje pozitívne črty a prednosti osoby, ktorej je určená, alebo zoznam výhod inštitúcie.
 4. Na rozdiel od listu má ďakovný list väčší rozsah použitia.
 5. Význam listu je závažnejší ako list s poďakovaním, ale aj obojePropagačný dokument je rovnako príjemný.

Obidva obchodné dokumenty zaujímajú významné miesto medzi spôsobmi, ako stimulovať prácu. Pri uchádzaní sa o zamestnanie zamestnávatelia považujú za výhodnú výhodu pre získanie zamestnania prítomnosť ocenení listov a uznávacích listov.