Diplom a laureát: čo je spoločné a aký je rozdiel? tvorenie Komentovať Prečítajte si viac

Účasť na súťažiach vyžaduje vysokú úroveň zručností a tvorivosti. Ale ešte ťažšie vybrať víťazov. Hlavný problém vzniká vtedy, keď neexistuje presná definícia medzi menami cien a porotou, ako aj účastníkmi, nemôže pochopiť rozdelenie ocenení. Moderná spoločnosť nám poskytuje veľa mien súťažiacich: účastník, študent, víťaz, držiteľ ceny, laureát. Najťažšie je definovanie takých pojmov ako "študent" a "laureát". Aký je rozdiel medzi týmito dvoma pojmami?

Kto je „študent“?

Diplomat (odvodený od slova „diplom“, preložený z gréčtiny - „dvojité zloženie“) je osoba, ktorá získala diplom za rôzne činnosti, napríklad:

 • Výkon na súťaži.
 • Účasť na festivale.
 • Účasť na súťaži.
 • Výstava vedeckých prác.

Termín „postgraduálny študent“ sa často používa synonymne pre slovný diplom. Diplom vydaný uznávaným súťažiacim má špeciálnu štruktúru. Musia uviesť meno a iniciály účastníka, dátum, meno a miesto konania súťaže, pečiatku organizácie a podpisy členov poroty.

Tento dokument je vydávaný účastníkovi, ktorý si pamätá na jeho výnimočný počet, progresívne nápady, vysokú úroveň tréningu a zručností.

Diplom je trojstupňové ocenenie , ale môže byť udelený aj typ špeciálneho typu. Názov diplomu dáva osobe právo zúčastňovať sa na ďalších činnostiach vo svojej oblasti práce a súčasnostivýsledkov širokého publika.

„Laureát“ - kto to je?

Laureát (preložený z latinčiny ako „ten, kto je korunovaný vavrínmi“) je osoba, ktorej bola udelená špeciálna cena: okres, mesto, štát, republikán, medzinárodný; Víťazom je vo väčšine prípadov umelecká súťaž.
Oblasti tohto typu ocenenia:

 • Národné hospodárstvo.
 • Čl.
 • Veda.
 • Technika.
 • Šport.

Tento termín je z obdobia starovekého Grécka, kde víťazi a vynikajúci ľudia korunovaný vavrínovým vencom. V našej dobe bola prezentovaná upravená tradícia. Vavrínový veniec - symbol cti. Zastaraný význam tohto slova je osoba, ktorá vyštudovala ocenenie vzdelávacej inštitúcie umeleckého smeru.

Názov víťaza súťaže sa udeľuje rozhodnutím poroty. Podmienky súťaže určujú počet víťazov: môže byť jeden víťaz alebo traja. V tomto prípade sú ich miesta hierarchicky určené krokmi.

Stojí za zmienku, že tento typ ocenenia môže byť udelený jednej osobe (ktorá sa zúčastnila súťaže jednotlivo) a skupine ľudí (športový duet, výskumný tím, súbor, zbor, tanečná skupina).

Udeľovanie cien a ocenení laureátom sa uskutočňuje v slávnostnej atmosfére, často s využitím umeleckých čísel.

Čo je spoločné medzi týmito hodnotami?

Existuje mnoho spoločných vlastností, ktoré sa pozorujú v zmysle oboch pojmov:

 1. Poradie ocenenia vzniklo historicky a vyžaduje len jedného víťaza v každej kategórii.
 2. Každému účastníkovi, ktorý preukázal najlepšie kvality v akejkoľvek oblasti, možno udeliť tieto tituly.
 3. Udelení účastníci v úlohách výrazne predstihli svojich konkurentov.
 4. Oba tituly môžu mať trojstupňovú štruktúru.
 5. Víťazov vyberá komisia poroty.
 6. V tej istej súťaži môžu byť udelení aj víťazi a študent.
 7. Vzťahujú sa na akúkoľvek oblasť umenia.
 8. Charakterizované osobitnými dokladmi, ktoré potvrdzujú postavenie účastníkov (tieto dokumenty sú tvorené v súlade s normami zákona).
 9. Tieto tituly poskytujú úspech osobe, ktorá ich prijala, a sú základom ich ďalšieho tvorivého rastu.

Hlavné rozdiely v hodnotách

Napriek skutočnosti, že medzi významom slov „diplom“ a „laureát“ existuje mnoho spoločných vlastností, existujú však charakteristické rozdiely, ktoré pomôžu správne pochopiť problém, ktorý predstavuje:

 • Na lexikálnej úrovni je hlavným rozdielom pôvod slov z rôznych jazykov - gréčtiny a latiny.
 • Diplomat je len účastníkom, ktorému sa podarilo dobyť divákov a porotu v jednom druhu činnosti a laureátom je osoba, ktorej bola udelená peňažná cena za víťazstvo na festivale, súťaži alebo súťaži.
 • Ak je titul laureáta najvyšším ocenením na podujatí a tento účastník už nemôže vyhrať žiadnu cenumôže sa študent stať aj laureátom súťaže, to znamená, že dostane dve ocenenia.
 • Rozsah udelenia laureáta je len ten, na ktorý je súťaž určená, to znamená, že titul laureáta je absolútny, zatiaľ čo študent sa nemusí prezentovať vo všeobecných podmienkach súťaže, ale jednoznačne uspeje a bude pred ostatnými účastníkmi. práce.
 • Víťaz diplomu získal špeciálny diplom a laureát získa diplom a peňažnú odmenu.
 • Názov laureáta je najvyšší v hierarchii ocenení.

Výsledok

Na záver treba poznamenať, že napriek veľkému počtu spoločných a odlišných charakteristík sú oba druhy odmien veľmi potrebné.

V podmienkach modernej konkurencieschopnostije veľmi dôležité správne vyhodnotiť účastníkov . Existencia takýchto kategórií ako „diplom“ a „laureát“ pomôže pokryť väčší počet konkurentov, čím sa zvýši ich motivácia a túžba tvorivo sa rozvíjať.